ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่ 20-26 มกราคม 2557  โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
สพป. http://art63.sillapa.net/sp-nation
สพม. http://art63.sillapa.net/sm-nation
วันที่ 20 ม.ค. – 2 ก.พ. 57  โรงเรียนแก้ไข/เปลียนตัว  จะต้องแทรกรูปนักเรียนทุกคน (ใช้รหัสโรงเรียนรหัสเดิม)
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน
วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557  เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
สำหรับ ตารางการแข่งขัน จะประกาศ วันที่ 27 มกราคม 2557

คำชี้แจง
1.   การแก้ไข ชื่อ-สกุล ผู้แข่งขันคนเดิม ชื่อ-สกุล/คำนำหน้า ผิดเล็กน้อย (สระหรือพยัญชนะ 1-3 ตัว) ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเป็นผู้ตรวจสอบ ซึงต้องแนบไฟล์ pdf ตามฟอร์มที่กำหนด คลิกที่นี่
2.  การเปลี่ยนตัว ผู้แข่งขันคนใหม่ แทนคนเดิม ซึ่งต้องเป็นไปตามเกณฑ์ด้านล่างนี้ โดยทางคณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะเป็นผู้พิจารณา ซึ่งต้องแนบไฟล์ ที่เป็น pdf ตามฟอร์มที่กำหนด คลิกที่นี่
3.  โรงเรียนสามารถ แก้ไข/เปลี่ยนตัวได้ ที่ เว็บระดับชาติ ตามลิงค์ข้างบน โดย login ใช้ username , password ที่ใช้ในระดับ เขตพื้นที่หรือระดับภาค ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว


.:  ดูเอกสารฉบับเต็มได้ คลิกที่นี่  :.

 
 

   เพื่อความถูกต้องของการพิมพ์เกียรติบัตร จึงขอความร่วมมือตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน และบุคลากรในสังกัดที่เป็นกรรมการตัดสิน จากเว็บไซต์ 
สพป.    http://central63.sillapa.net/sp-center  
สพม.    http://central63.sillapa.net/sm-center
          หากไม่ถูกต้อง ขอความร่วมมือแจ้งการขอแก้ไขตามแบบที่แนบและนำส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ทราบ หรือส่งทางอีเมล์ 
sill63.central@gmail.com   ภายในวันที่ 10 มกราคม 2557 และจะเปิดระบบให้พิมพ์เกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลอื่น ๆ ในวันที่ 13 มกราคม 2557 เป็นต้นไป สำหรับรางวัลชนะเลิศ เจ้าภาพจะเป็นผู้ดำเนินการจัดพิมพ์เกียรติบัตรเพื่อเสนอ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงนาม

  หนังสือแจ้งการขอแก้ไขรายชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน และกรรมการตัดสินการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
 แบบแจ้งการขอแก้ไขรายชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอนและกรรมการตัดสิน

 
 


แจ้งประกาศคุณสมบัติสถานศึกษา นักเรียน วิธีการแข่งขัน การคัดเลือกตัวแทนระดับต่าง ๆ  และจำนวนผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
งดการเพิ่มทีมเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที 63 ปีการศึกษา 2556

 
 


แบบประเมินผลการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
หนังสือเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ พิธีเปิดงานฯและงานเลี้ยงต้อนรับ
กำหนดการพิธีเปิดการจัดนิทรรศการ
 เกณฑ์การแข่งขันกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สพป.)
 แผนผังสถานที่จอดรถงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63
แจ้งเปลี่ยนสถานที่ กิจกรรมเครื่องบินพลังยางทั้งประเภทบินนาน(โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น)และบินไกล(โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-3 (สพม.)
หนังสือแจ้ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตัดสิน สพป. สพม. 
      หมายเหตุ : ขอให้เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาในวันปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ประกาศชี้แจงเกี่ยวกับการแข่งขันทักษะวิชาการและการจัดนิทรรศการ
บัตรเชิญพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
แผนที่เส้นทางไปสนามกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
แนวทางการให้คะแนน การประกวดมาร์ชชิ่งความดีเพื่อสร้างความดีพื้นฐาน 5 ประการ
การแข่งขันกิจกรรมมาร์ชชิงความดี เปลี่ยนสถานที่แข่งขันเป็น ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดโตนดหลวงวิทยา ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี แทน
เอกสารรายงานทุกกิจกรรมของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ม.1 - ม.3 (ขยายโอกาส) ขอเพิ่มจำนวนเป็น 8 เล่ม
บทอาขยานทำนองเสนาะและหัวข้อสุนทรพจน์ ระดับ สพม.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย : การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาส) ประเด็น "อ่านหนังสือพัฒนาคนสู่การพัฒนาชาติ"

 
 

   กิจกรรมที่ไม่มีการจัดการแข่งขัน เนื่องจากมีผู้สมัคร 0-3 ทีม 
[หนังสือแจ้งประกาศ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 คลิกที่นี่]
[รายชื่อกิจกรรมที่ไม่มีการจัดการแข่งขัน เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 0-3 ทีม ของ สพป. และ สพม. คลิกที่นี่ ]

 
 

  การแก้ไขชื่อ เปลี่ยนตัวนักเรียน/ครู  เพิ่มชื่อนักเรียน/ครู [หนังสือแจ้งประกาศ]      [ประกาศการขอแก้ไข เปลี่ยนตัว]

1. การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันในแต่ละกิจกรรมเมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน ของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันระดับภาค ต้องมีหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน โดยผู้อํานวยการโรงเรียน ลงนามอนุญาต พร้อมทั้งสําเนาหนังสือดังกล่าวยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน การแข่งขัน (วันรายงานตัว) ทั้งนี้เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน
2. การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้แข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งได้ การแข่งขันประเภททีม เปลี่ยนตัวได้ตามเกณฑ์ สพฐ.
3. การเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน กรณีส่งผู้เข้าแข่งขันไม่ครบตาม จํานวนสูงสุดที่กําหนดในเกณฑ์การแข่งขัน โรงเรียนสามารถเพิ่มนักเรียนได้ แต่ต้องไม่เกินจํานวนผู้เข้าแข่งขันตามเกณฑ์ ที่กําหนด
5. การเปลี่ยนตัวครูผู้สอน ในแต่ละกิจกรรมเปลี่ยนตัวได้แต่ต้องมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา พร้อมทั้งสําเนาหนังสือดังกล่าวยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน (วันรายงานตัว) ทั้งนี้เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน

     หมายเหตุ  การขอเปลี่ยนตัวนักเรียน – ครู
1 หนังสือขอเปลี่ยนตัว (ตามแบบฟอร์ม) ลงนามโดยผู้บริหารโรงเรียน
2 บัตรประจำตัวนักเรียนที่เปลี่ยน (พิมพ์จากเว็บไซต์ใส่กระดาษ A4)
3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวนักเรียน หรือเอกสารอื่นใดของนักเรียน
ที่ขอเปลี่ยน (ที่มีรูปประกอบในบัตร) และขอแก้ไขข้อมูลใน เอกสารเปลี่ยนตัว DOC.5 ต่อคณะกรรมการ ณ จุดลงทะเบียน

 ตัวอย่างเอกสารในการแก้ไขชื่อ  ดาว์นโหลดคลิกที่นี่ 
 ตัวอย่างเอกสารในการขอเปลี่ยนตัว ดาว์นโหลดคลิกที่นี่ 

 การเพิ่มผู้เข้าร่วมแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน อ่านรายละเอียดดังแนบ
 ตัวอย่างเอกสารในการเพิ่มผู้เข้าร่วมแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน คลิกที่นี่ 

 
 

.:หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัวนักเรียน:.


ดาว์นโหลดเอกสารฉบับเต็ม คลิกที่นี่


เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคกลางและตะวันออก  ครั้งที่63

 
 


เว็บไซต์การแข่งขันระดับภาค (สพป.)


เว็บไซต์การแข่งขันระดับภาค (สพม.)


เว็บไซต์การแข่งขันระดับภาค (การศึกษาพิเศษ)


เว็บไซต์การแข่งขันระดับภาค (Obec Award)

 
 

   แจ้งกำหนดการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63  ภาคกลางและภาคตะวันออก

1.  เขตพื้นที่สามารถส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันระดับภาค – 1 ธันวาคม 2556
2.  เขต/โรงเรียนตรวจสอบแก้ไขรายชื่อ (แนบเอกสารตามเกณฑ์) 2-6     ธันวาคม 2556
3.  คณะกรรมการพิจารณาการแก้ไขรายชื่อและประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน       7-10 ธันวาคม 2556
4.  โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน 12 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป
5.  แข่งขันวันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2556

 
      เปิดรับสมัครกรรมการตัดสินการแข่งขันระดับภาคกลางและตะวันออกของ สพม. ทุกกิจกรรม
           
สำหรับการสมัครกรรมการตัดสินการแข่งขัน  จะเปิดระบบลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10  พฤศจิกายน 2556 เท่านั้น  โดยขอให้กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง สามารถคลิกเข้าเว็บสมัครกรรมการตัดสินได้ ที่นี่
 
 

ลำดับที่  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่ใช้ในการประกวด/แข่งขัน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่ 63  ปีการศึกษา 2556  วันที่ 24-26 ธันวาคม  2556 จังหวัดเพชรบุรี ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

ลำดับที่  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ใช้ในการประกวด/แข่งขัน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่ 63  ปีการศึกษา 2556  วันที่ 24-26 ธันวาคม  2556 จังหวัดเพชรบุรี ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑
เพิ่มเติม!!! (3 ตุลาคม 2556)
ตารางกิจกรรมการประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หุ่นยนต์)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556  สนามแข่งขันโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ 
เพิ่มเติม !!! (3 ตุลาคม 2556)
สถานที่แข่งขันและผู้ประสานงาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 63  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  ดาวน์โหลด คลิกที่นี่
*************************************
ด่วน!!! แก้ไขตารางการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ สพป. : 24 กันยายน 2556

ขอแก้ไขตารางการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ สพป.  สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่

 
 

รายชื่อผู้ประสานงานระดับภาค สามารถคลิกเพื่อการติดต่อประสานงาน คลิกที่นี่

....................................................

สำหรับผู้พบเจอปัญหาเกี่ยวกับระบบเว็บไซต์รายงานผลของระดับเขต
ให้ทางโรงเรียน หรือศูนย์การแข่งขัน ดำเนินการติดต่อสอบถามกับผู้ดูแลระดับเขตในเบื้องต้น
หมายเหตุ : ปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนนักเรียน ครู กรรมการ ระบบบัตรประจำตัว และเกียรติบัตรให้ติดต่อสอบถามกับผู้ดูแลระดับเขตในแต่ละเขต ซึ่งสามารถดูได้ตามรายชื่อที่อยู่ด้านล่าง ทั้ง สพป. และ สพม.

สำหรับปัญหาที่ผู้ดูแลระดับเขตพบเจอเกี่ยวกับ
ระบบเว็บไซต์รายงานผล
ติดต่อผู้ดูแล : นายวัลลภ กอวชิรพันธ์
............................................

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันที่ 1 สิงหาคม 2556 [คลิกที่นี่ ] แก้ไข ซุโดกุ,คำคม,Cross word,A math คัดตัวแทนเขตพื้นที่ เพียง 1 ทีม เท่านั้น สู่ระดับภาค และในการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ แต่ละโรงเรียนส่งตัวแทนได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น
 
 

           ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้รับผิดชอบงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน รวม 2 คน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แจ้งหน่วยแข่งขัน ในสังกัด (สพม.) ทุกหน่วย ๆ ละ 2 คน ร่วมประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ในวันที่ 23 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมรอยัล ไดมอน เพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี  โหลดหนังสือคำสั่งได้เพิ่มเติมที่นี่
สำหรับแผนที่การเดินทางมาโรงแรม คลิกดูได้ที่นี่
หากมีข้อสงสัย ติดต่อ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  โทร/โทรสาร 0-3242-7027

 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 

เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ โอนข้อมูล
1. สพป. กรุงเทพมหานคร นางสาวศิรินทิพย์ ตั้งศิริ 0847425127 โอนแล้ว
2. สพป. กาญจนบุรี เขต 1 ชาลี สำรองทรัพย์ 0878079241 โอนแล้ว
3. สพป. กาญจนบุรี เขต 2 นายวรรษฑีระ ปานบุตร 0818556453 โอนแล้ว
4. สพป. กาญจนบุรี เขต 3 ศิริเพ็ญ ศรีพุฒินิพนธ์ 0844136638 โอนแล้ว
5. สพป. กาญจนบุรี เขต 4 นายวงศ์กร ลับบัวงาม 0891186911 โอนแล้ว
6. สพป. จันทบุรี เขต 1 สุพัตรา ถนอมรัตน์ 0861479055 โอนแล้ว
7. สพป. จันทบุรี เขต 2 นางประภาศิลป์ ญาติเจริญ 0819106922 โอนแล้ว
8. สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 นางสาวนโลบล พาชีรัตน์ 086-8165483 โอนแล้ว
9. สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 นางนงลักษณ์ โฉมศรี 0884422682 โอนแล้ว
10. สพป. ชลบุรี เขต 1 นายไพรวัลย์ สูยะนันทน์ - โอนแล้ว
11. สพป. ชลบุรี เขต 2 เกวลิน เกษมผลศิริ 081-8542511 โอนแล้ว
12. สพป. ชลบุรี เขต 3 ว่าที่ร.ต.อรพงษ์ อาษาเอื้อ,นางสาวษมาพร ศรีอิทยาจิต 083-1164-423, 085-698 โอนแล้ว
13. สพป. ชัยนาท เขต 1 นายชัยรัช ปลิวมา 0899067914 โอนแล้ว
14. สพป. ตราด เขต 1 นายวรพจน์ วิสุทธิแพทย์ 0845995015 โอนแล้ว
15. สพป. นครนายก เขต 1 นางจิราวัลย์ เรืองวุฒิ 0860285952 โอนแล้ว
16. สพป. นครปฐม เขต 1 น.ส.วนิดา ดิลกธนกุุล 0817416274 โอนแล้ว
17. สพป. นครปฐม เขต 2 อมรรัตน์ จินดา 0897387834 โอนแล้ว
18. สพป. นนทบุรี เขต 1 นายวรกันต์ เบ็ญเจริญ 0834423860 โอนแล้ว
19. สพป. นนทบุรี เขต 2 นายการีม หะรีเมา 0860155461 โอนแล้ว
20. สพป. ปทุมธานี เขต 1 นางประทิน ยังมี 0897960581 โอนแล้ว
21. สพป. ปทุมธานี เขต 2 นางสาววิรมณ แม้นชัยภูมิ 0927942645 โอนแล้ว
22. สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นายปรัชญา อาษา 0807809808 โอนแล้ว
23. สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 นายปัญจพล ศุภมิตร 0839118266 โอนแล้ว
24. สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 นางสายสุนีย์ ไชยวงษ์ 0814369896 โอนแล้ว
25. สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 นายสมคิด ศรีปราชญ์ 087-5602924 โอนแล้ว
26. สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นางกาญจนา พุตฉาย 081-402-5287 โอนแล้ว
27. สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 สุชานรี แสนทวีสุข 0864414671 โอนแล้ว
28. สพป. ระยอง เขต 1 นายเปรมชัย ปิยะวาณิชย์สกุล 0837142406 โอนแล้ว
29. สพป. ระยอง เขต 2 นายภาณุวัฒน์ แสนพรม 0819961463 โอนแล้ว
30. สพป. ราชบุรี เขต 1 นางรุ่งอรณ สว่างดี 0818577499 โอนแล้ว
31. สพป. ราชบุรี เขต 2 ขวัญจิต แก้วพริ้ง 0899843947 โอนแล้ว
32. สพป. ลพบุรี เขต 1 นายสมพงษ์ เพชรหมื่นไวย 0854061016 โอนแล้ว
33. สพป. ลพบุรี เขต 2 นางสาววิภา รักงาม 0818527049 โอนแล้ว
34. สพป. สมุทรปราการ เขต 1 นางธัญยธรณ์ ศรีเสาวลักษณ์ 0814234731 โอนแล้ว
35. สพป. สมุทรปราการ เขต 2 ศุกรรญา ทรัพย์สิน 086-0545730 โอนแล้ว
36. สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 นางรังษฺยา อมาตยคง 0818388876 โอนแล้ว
37. สพป. สมุทรสาคร เขต 1 นายอนุรักษ์ สีดารักษ์ 0805578582 โอนแล้ว
38. สพป. สระบุรี เขต 1 นางสุขใจ ธนพงศ์ล้ำเลิศ 0818597503 โอนแล้ว
39. สพป. สระบุรี เขต 2 นางชนินทร พันธุ์หล้า 0817806787 โอนแล้ว
40. สพป. สระแก้ว เขต 1 ดำรง มูลรัตน์ 0890556455 โอนแล้ว
41. สพป. สระแก้ว เขต 2 นางวันเพ็ญ อรัญ 0896933635 โอนแล้ว
42. สพป. สิงห์บุรี เขต 1 นางบุญประกอบ ชีวะธรรม 081-8527454 โอนแล้ว
43. สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 นางกมลทิพย์ พุทธจำ 089-9197093 โอนแล้ว
44. สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 นางสาววัลลภา สุดละม่อม 0903384710 โอนแล้ว
45. สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 พัลลลภ จันทร์ลอย 0814565420 โอนแล้ว
46. สพป. อ่างทอง เขต 1 นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ 0867833684 โอนแล้ว
47. สพป. เพชรบุรี เขต 1 นายสุเมธ เคลือบสุวรรณ 0812344326 โอนแล้ว
48. สพป. เพชรบุรี เขต 2 นายโยธิน ปิ่นทอง 0819442794 โอนแล้ว

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ โอนข้อมูล
1. สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร 1 นางอรพินท์ เจริญผล 0891339234 โอนแล้ว
2. สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร 3 นายชาคริต สมานรักษ์ 0860003958 โอนแล้ว
3. สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ 1 นายสุริยะ นำประดิษฐทรัพย์ 0895467073 โอนแล้ว
4. สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม 1 นายศิริพัฒน์ กล่ำกลิ่น 0894512385 โอนแล้ว
5. สพม. เขต 10 สมุทรสาคร นายอดิเทพ วรรณเรศ 0815724493 โอนแล้ว
6. สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1 นางสาวทักษพร งามขำ 0817360322 โอนแล้ว
7. สพม. เขต 17 จันทบุรี 1 นางสาวบงกช พูลเกษม 0843629183 โอนแล้ว
8. สพม. เขต 17 ตราด 1 นางสาวเพ็ญนภา พรประสิทธิ์ 0801889976 โอนแล้ว
9. สพม. เขต 18 ชลบุรี 1 นางสาววรนุช แสงจันทร์ 0899315873 โอนแล้ว
10. สพม. เขต 18 ชลบุรี 2 โอนแล้ว
11. สพม. เขต 18 ชลบุรี 3 โอนแล้ว
12. สพม. เขต 18 ระยอง 1 โอนแล้ว
13. สพม. เขต 18 ระยอง 2 โอนแล้ว
14. สพม. เขต 3 นนทบุรี 1 นางสาวสุดารัตน์ ปานทอง 0832737647 โอนแล้ว
15. สพม. เขต 3 นนทบุรี 2 นางสาวสุดารัตน์ ปานทอง 0832737647 โอนแล้ว
16. สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1 นายสิรภพ สมอุดร 0833393349 โอนแล้ว
17. สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 2 นายสิรภพ สมอุดร 0833393349 โอนแล้ว
18. สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ 0811938726 โอนแล้ว
19. สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 นายศิรมณ์ เสถียรรัมย์ 0837089110 โอนแล้ว
20. สพม. เขต 4 สระบุรี 1 นายสุธน กำลังเจริญ 0814956253 โอนแล้ว
21. สพม. เขต 4 สระบุรี 2 นายสำราญ ซื่อตรง โอนแล้ว
22. สพม. เขต 5 ชัยนาท นายพิทักษ์ สุริยะ 0819464505 โอนแล้ว
23. สพม. เขต 5 ลพบุรี 1 นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์ 0863533627 โอนแล้ว
24. สพม. เขต 5 ลพบุรี 2 นายพิทักษ์ สุริยะ 0819464505 โอนแล้ว
25. สพม. เขต 5 สิงห์บุรี นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์ 0863533627 โอนแล้ว
26. สพม. เขต 5 อ่างทอง นายพิทักษ์ สุริยะ 0819464505 โอนแล้ว
27. สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา 1 นายปริญญา สีใส 0817589082 โอนแล้ว
28. สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2 นางสาวพิชญอร เศวตสุพร 0812933867 โอนแล้ว
29. สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1 นางสาวจันทิมา เจี้ยงรักษา 081-4062546 โอนแล้ว
30. สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 2 นายเสรีพงษ์ นามเมือง 0898225511 โอนแล้ว
31. สพม. เขต 7 นครนายก 1 นางจงกลนี ประยูรศุข 081-6685709 โอนแล้ว
32. สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี 1 นางกุญช์ญาดา คงสัมฤทธิ์ 081-9832861 โอนแล้ว
33. สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี 2 นางนรีรีตน์ ย่างเล้ง 0819214961 โอนแล้ว
34. สพม. เขต 7 สระแก้ว 1 นางสาวจิรภา อินจันทร์สุข 087-8333581 โอนแล้ว
35. สพม. เขต 7 สระแก้ว 2 นางสาวราตรี ลภะวงศ์ 081-0633491 โอนแล้ว
36. สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1 นางสาววิยะดา นุ่มวัฒนะ 0810190741 โอนแล้ว
37. สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 2 นางสาววิยะดา นุ่มวัฒนะ 0810190741 โอนแล้ว
38. สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 3 นางสาววิยะดา นุ่มวัฒนะ 0810190741 โอนแล้ว
39. สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 4 นางสาววิยะดา นุ่มวัฒนะ 0810190741 โอนแล้ว
40. สพม. เขต 8 ราชบุรี 1 นายสกล ชัยช่วย 0859605509 โอนแล้ว
41. สพม. เขต 8 ราชบุรี 2 นายสกล ชัยช่วย 0859605509 โอนแล้ว
42. สพม. เขต 9 นครปฐม 1 นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์ 0861213814 โอนแล้ว
43. สพม. เขต 9 นครปฐม 2 นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร โอนแล้ว
44. สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี 1 นางสาวอรุโณทัย ขันทอง 0897927882 โอนแล้ว
45. สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี 2 นายบรรเทา คุ้มฉายา 0813785210 โอนแล้ว
46. สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี 3 นางกนกวรรณ จุลบุญญาสิทธิ์ 0899181290 โอนแล้ว
47. เตรียมความพร้อม
Warning: file_get_contents(http://www.central63.sillapa.net/sm-test/modules/admin/ts.php) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/central63/domains/central63.sillapa.net/public_html/modules/index/mod_door.php on line 200
ยัง
เว็บไซต์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)
ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์
1. การศึกษาพิเศษ ภาคกลางและตะวันออก
กำหนดการแข่งขัน จากผู้ดูแลระบบ
ที่ เขตพื้นที่ วันที่แข่งขัน
1 สพป. กาญจนบุรี เขต 4 19-29 มกราคม 2013
2 สพป. เพชรบุรี เขต 2 8-9 พฤศจิกายน 2013
3 สพม. เขต 5 สิงห์บุรี 12-13 พฤศจิกายน 2013
4 สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี 1 23-24 พฤศจิกายน 2013
5 สพป. ปทุมธานี เขต 2 6-26 กรกฎาคม 2556
6 สพป. เพชรบุรี เขต 1 17 กรกฎาคม - 27 ธันวาคม 2556
7 สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 28-30 กรกฎาคม 2556
8 สพป. นนทบุรี เขต 2 1-15 สิงหาคม 2556
9 สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 2 1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2556
10 สพม. เขต 7 สระแก้ว 2 6-7 สิงหาคม 2556
11 สพป. ปทุมธานี เขต 1 15 สิงหาคม - 15 กันยายน 2556
12 สพม. เขต 10 สมุทรสาคร 21 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556
13 สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ 1 24-31 สิงหาคม 2556
14 สพม. เขต 17 จันทบุรี 1 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2556
15 สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม 1 3-12 กันยายน 2556
16 สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา 1 6 กันยายน 2556
17 สพป. สระบุรี เขต 2 7-11 กันยายน 2556
18 สพป. ชลบุรี เขต 3 9-14 กันยายน 2556
19 สพป. สระแก้ว เขต 1 16-22 กันยายน 2556
20 สพป. อ่างทอง เขต 1 17-19 กันยายน 2556
21 สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2 17 กันยายน 2556
22 สพป. ตราด เขต 1 20-22 กันยายน 2556
23 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 23-27 กันยายน 2556
24 สพม. เขต 7 นครนายก 1 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2556
25 สพป. ราชบุรี เขต 1 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2556
26 สพป. นครนายก เขต 1 1-15 ตุลาคม 2556
27 สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1 1-7 ตุลาคม 2556
28 สพม. เขต 18 ระยอง 2 7 ตุลาคม 2556
29 สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 7-8 ตุลาคม 2556
30 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 7 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2556
31 สพป. ชลบุรี เขต 1 10-12 ตุลาคม 2556
32 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 28-29 ตุลาคม 2556
33 สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 28-31 ตุลาคม 2556
34 สพป. สระบุรี เขต 1 29-30 ตุลาคม 2556
35 สพป. จันทบุรี เขต 1 1-30 พฤศจิกายน 2556
36 สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร 1 4-25 พฤศจิกายน 2556
37 สพป. กรุงเทพมหานคร 5-29 พฤศจิกายน 2556
38 สพป. สระแก้ว เขต 2 5-15 พฤศจิกายน 2556
39 สพม. เขต 3 นนทบุรี 1 6-22 พฤศจิกายน 2556
40 สพป. ชัยนาท เขต 1 7-9 พฤศจิกายน 2556
41 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 7-8 พฤศจิกายน 2556
42 สพม. เขต 9 นครปฐม 2 8-9 พฤศจิกายน 2556
43 สพม. เขต 9 นครปฐม 1 8-9 พฤศจิกายน 2556
44 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี 1 8-9 พฤศจิกายน 2556
45 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี 2 8-9 พฤศจิกายน 2556
46 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี 3 8-9 พฤศจิกายน 2556
47 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 8-10 พฤศจิกายน 2556
48 สพป. นนทบุรี เขต 1 11-15 พฤศจิกายน 2556
49 สพม. เขต 5 ลพบุรี 2 11-12 พฤศจิกายน 2556
50 สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 12-27 พฤศจิกายน 2556
51 สพม. เขต 4 สระบุรี 1 14-15 พฤศจิกายน 2556
52 สพม. เขต 8 ราชบุรี 2 15-16 พฤศจิกายน 2556
53 สพม. เขต 8 ราชบุรี 1 15-16 พฤศจิกายน 2556
54 สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 16 พฤศจิกายน 2556
55 สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี 2 16-17 พฤศจิกายน 2556
56 สพป. สมุทรสาคร เขต 1 19-29 พฤศจิกายน 2556
57 สพป. ระยอง เขต 2 19-21 พฤศจิกายน 2556
58 สพป. จันทบุรี เขต 2 19-22 พฤศจิกายน 2556
59 สพป. นครปฐม เขต 2 19 พฤศจิกายน 2556
60 สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1 20-22 พฤศจิกายน 2556
61 สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 3 20-22 พฤศจิกายน 2556
62 สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 4 20-22 พฤศจิกายน 2556
63 สพป. ระยอง เขต 1 20-22 พฤศจิกายน 2556
64 สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 2 20-22 พฤศจิกายน 2556
65 สพป. ลพบุรี เขต 2 21-23 พฤศจิกายน 2556
66 สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 21-22 พฤศจิกายน 2556
67 สพป. ชลบุรี เขต 2 21-29 พฤศจิกายน 2556
68 สพป. ราชบุรี เขต 2 23-25 พฤศจิกายน 2556
69 สพม. เขต 18 ชลบุรี 1 26-27 พฤศจิกายน 2556
70 สพป. กาญจนบุรี เขต 3 28-29 พฤศจิกายน 2556
71 สพป. นครปฐม เขต 1 29-30 พฤศจิกายน 2556
72 สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1-3 ธันวาคม 2556
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:35 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

การจัดส่งเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ช่องติดต่อสื่อสารเฉพาะกับคณะกรรมการจัดกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กำหนดการนำเสนอโครงงานระบบสมองกลฝังตัว วันที่ 11 ก.พ. 61
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 41
เมื่อวาน 23
สัปดาห์นี้ 162
สัปดาห์ที่แล้ว 146
เดือนนี้ 456
เดือนที่แล้ว 657
ปีนี้ 2,889
ทั้งหมด 554,987